radiodedi24.com | Play | Stop dedi24.com | dedi24.TV

dedi24.com » DISPONIMI JUAJ » Për Argetim... » Òÿíåò æèâîò â íà÷àëå áåðåìåííîñòè: êàê ðàñïîçíàòü óãðîçó? - Äåòè
Postimi i fundit | Nga i pari i palexuar Pėr Printer | Dėrgoja njė Shokut | Shto kėtė Temė nė Favorit

Pėrgjigju

Shko tek fundi i Faqes Òÿíåò æèâîò â íà÷àëå áåðåìåííîñòè: êàê ðàñïîçíàòü óãðîçó? - Äåòè


Informatat nga: Annasport Offline
Shenime:
Postimi imė i pari
Pasuria: 0 dediEURO
21.01.2018 12:56 / Postimi -24. nė kėtė Faqe. Òÿíåò æèâîò â íà÷àëå áåðåìåííîñòè: êàê ðàñïîçíàòü óãðîçó? - Äåòè
Pėrgjigju Pėrgjigju Jepė citat kėti Mesazhit Citat Ndrysho Mesazhin ose fshi nga forumi Ndrysho Shko tek fillimi i Faqes Fillimi

Postimi: <a href=https://child-blog.ru/beremennost/problemy/tyanet-zhivot-v-nachale-ber
emennosti-kak-raspoznat-ugrozu.html>Òÿíåò æèâîò â íà÷àëå áåðåìåííîñòè: êàê ðàñïîçíàòü óãðîçó?</a>
<a href=https://child-blog.ru/beremennost/problemy/tyanet-zhivot-v-nachale-ber
emennosti-kak-raspoznat-ugrozu.html><img>http://baby.web-3.ru/data/articles/677/baby.jpg</img></a
>
 ñòàòüå îïèñàíû áåçîïàñíûå (ôèçèîëîãè÷åñêèå) è óãðîæàþùèå ñèìïòîìû òÿíóùèõ áîëåé ïðè áåðåìåííîñòè. Îïèñàíû ñèìïòîìû âûêèäûøà è âíåìàòî÷íîé áåðåìåííîñòè.
<a href=https://child-blog.ru/rody/rody-po-kontraktu-v-chem-zaklyuchaetsya-opa
snost.html>Òÿíåò æèâîò â íà÷àëå áåðåìåííîñòè: êàê ðàñïîçíàòü óãðîçó?</a>
___123___dedi24.com | P&euml;r Argetim... | Ruj kët Temë___123___
×òî âû äîëæíû çíàòü î ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäàõ.
Îäèí èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ è ñåðüåçíûõ ñòðàõîâ ñðåäè áåðåìåííûõ æåíùèí – ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû. Äàæå åñëè áåðåìåííîñòü ïðîòåêàåò ñïîêîéíî, æåíùèíà çäîðîâà è íå îòíîñèòñÿ ê êàêîé ëèáî ãðóïïå ðèñêà, ñòðàõ ñòîëêíóòüñÿ ñî ñòîëü îïàñíîé ñèòóàöèåé îñòàåòñÿ âåñüìà ñèëüíûì. Èìåííî ïîýòîìó èìååò ñìûñë çàðàíåå îçíàêîìèòüñÿ ñ òðåâîæíîé òåìîé, è áîëüøå î íåé íå âñïîìèíàòü. Åñëè, êîíå÷íî, íå äàé áîã, íå äîâåäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ íåé ëè÷íî.
×òî òàêîå ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû?
Ïðåæäåâðåìåííûìè íàçûâàþò ðîäû äî 38 íåäåëè áåðåìåííîñòè. Äîëãîå âðåìÿ î ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäàõ ãîâîðèëè, òîëüêî íà÷èíàÿ ñ 28 íåäåëè, äî ýòîãî ñðîêà íà÷àëî ðîäîâîé äåÿòåëüíîñòè íàçûâàëè âûêèäûøåì. Îäíàêî ñîâðåìåííûå ìåäèöèíñêèå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò âûõàæèâàòü äåòåé, ðîæäåííûõ ïîñëå 22 íåäåëè, è èìåþùèõ âåñ áîëüøå 500 ã. Ïîýòîìó óæå íà ýòîì ñðîêå ðîäû íàçûâàþò ïðåæäåâðåìåííûìè, åñëè ðåáåíîê ïîÿâèëñÿ íà ñâåò æèâûì è ïðîæèë õîòÿ áû 7 äíåé.
Èç-çà òîãî, ÷òî äåòåé, ðîæäåííûõ íà ñðîêå äî 28 íåäåëü ñëèøêîì ñëîæíî âûõîäèòü, ìíîãèå âðà÷è äî ñèõ ïîð ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû – ýòî ðîäû ïîñëå 28 íåäåëü, à äî ýòîãî ðå÷ü ìîæåò èäòè òîëüêî î âûêèäûøå.  êîíöå êîíöîâ, äàëåêî íå êàæäàÿ áîëüíèöà èìååò äîðîãîñòîÿùåå îáîðóäîâàíèå äëÿ ñïàñåíèÿ æèçíè äåòåé, âåñîì ìåíüøå 1 êã.
Âïðî÷åì, êàê íå íàçûâàé ñèòóàöèþ, à ñîõðàíÿòü áåðåìåííîñòü èëè ñïàñàòü æèçíü ìàëûøà, åñëè áåðåìåííîñòü ñîõðàíèòü íå óäàëîñü, âðà÷è áóäóò â ëþáîì ñëó÷àå. Äðóãîå äåëî, ÷òî áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ è ïðåïàðàòîâ, à òàêæå áåç ãîðÿ÷åãî æåëàíèÿ ìàòåðè, ñäåëàòü ýòî î÷åíü ñëîæíî. Èìåííî ïîýòîìó î÷åíü âàæíî ïîïàñòü â ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ; áîëüíèöó, â ñïåöèàëèçèðîâàííûé ; ðîääîì.
Âèäû ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ.
Ïî ñðîêó áåðåìåííîñòè ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû äåëÿòñÿ íà 3 âèäà:
Î÷åíü ðàííèå – ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû íà 22-27 íåäåëå – âåñ ïëîäà â ýòîò ïåðèîä ñîñòàâëÿåò îáû÷íî îò 500 äî 1000 ã.; Ðàííèå ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû íà 28-33 íåäåëå – âåñ íîâîðîæäåííîãî îò 1000 äî 2000 ã.; Ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû íà 34-37 íåäåëå – âåñ ðåáåíêà îêîëî 2500 ã.
Ðàçäåëÿþò òàêæå óãðîçó ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ, íà÷èíàþùèåñÿ è íà÷àâøèåñÿ ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû. Îò âèäà ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ, ñðîêîâ , à òàêæå îáùåãî ñîñòîÿíèÿ ìàòåðè è ðåáåíêà áóäóò çàâèñåòü è âèäû ëå÷åíèÿ. Êðîìå òîãî, øàíñ íà âûæèâàíèå ðåáåíêà òàêæå âî ìíîãîì çàâèñèò îò ñðîêà, íà êîòîðîì ïðîèñõîäÿò ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû. Îäíàêî, â ëþáîì ñëó÷àå, ÷åì äîëüøå ìàëûø íàõîäèòñÿ â óòðîáå ìàòåðè, òåì ëó÷øå äëÿ íåãî. È êàæäûé äåíü, íà êîòîðûé óäàñòñÿ îòñðî÷èòü ðîäû, ñäåëàåò åãî áîëåå çäîðîâûì è ñèëüíûì.
Ñòàòèñòèêà ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ.
 êà÷åñòâå îáîäðÿþùåãî ìîìåíòà äëÿ æåíùèí, êîòîðûõ îäîëåâàåò ñòðàõ ïåðåä ïðåæäåâðåìåííûìè ðîäàìè, ìîæíî ïðèâåñòè îáùóþ ñòàòèñòèêó ïî ïðåæäåâðåìåííûì ðîäàì. Îáðàòèòå âíèìàíèå, òîëüêî 6-8% âñåõ ðîäîâ ÿâëÿþòñÿ ïðåæäåâðåìåííûìè. Âäóìàéòåñü, òîëüêî 8 æåíùèí èç 100 ðîæàþò ðàíüøå ñðîêà, îñòàëüíûå äîíàøèâàþò ñâîèõ äåòåé áëàãîïîëó÷íî.
À èç ýòîãî ÷èñëà ëèøü 5-7% ïðèõîäèòñÿ íà ñðîêè îò 22 äî 27 íåäåëü. Êîíå÷íî, òàêèõ äåòåé âûõîäèòü ñëîæíåå âñåãî, îäíàêî äîâîëüíî ìíîãèì óäàåòñÿ ñïàñòè æèçíü. Íà ñðîêå ñ 27 äî 33 íåäåëü íà ñâåò ïîÿâëÿåòñÿ ÷óòü áîëüøå 30% íåäîíîøåííûõ äåòåé. Âûõîäèòü òàêèõ äåòîê óæå çíà÷èòåëüíî ïðîùå, èç íèõ âûæèâàåò çíà÷èòåëüíî áîëüøå ïîëîâèíû.
Áîëåå 50% âñåõ ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ ïðèõîäèòñÿ íà 34-37 íåäåëü. Ìàëûøè, ïîÿâèâøèåñÿ â ýòîò ïåðèîä, îò äîíîøåííûõ îòëè÷àþòñÿ òîëüêî ðàçìåðàìè. Âñå ñèñòåìû â èõ îðãàíèçìå óæå äîñòàòî÷íî ðàçâèòû, ÷òîáû ñàìîñòîÿòåëüíî ñóùåñòâîâàòü âî âíåøíåì ìèðå.
Êàê âèäèòå, àáñîëþòíîìó áîëüøèíñòâó æåíùèí ïåðåæèâàòü ñîâåðøåííî íå î ÷åì. Îñòàëüíûì æå ãëàâíîå âîâðåìÿ îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. ×åì ðàíüøå áóäåò íà÷àòî ëå÷åíèå, òåì áîëüøå øàíñîâ íà áëàãîïîëó÷íûé èñõîä.
Ïðè÷èíû ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ.
 ÷åì ìîãóò çàêëþ÷àòüñÿ ïðè÷èíû ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ? Èõ ñóùåñòâóåò ïðîñòî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî. Íà ðàííèõ ñðîêàõ ýòî, êàê ïðàâèëî, ðàçëè÷íûå âîñïàëåíèÿ è èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ . Ëþáîå âîñïàëåíèå â ïîëîñòè ìàòêè ïîðàæàåò ìûøå÷íûå òêàíè è ìåøàåò èì ðàñòÿãèâàòüñÿ. À âåäü ïî ìåðå ðîñòà è ðàçâèòèÿ ìàëûøà, ìàòêà äîëæíà ïîñòîÿííî ðàñòÿãèâàòüñÿ. Åñëè ê ýòîìó âîçíèêàþò êàêèå-ëèáî ïðåïÿòñòâèÿ, ìàòêà ñòàðàåòñÿ ñêèíóòü ïëîä, è íà÷èíàþòñÿ ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû.
Ýòî îäíà èç ïðè÷èí, ïî êîòîðîé âðà÷è òàê íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþò ñäàâàòü àíàëèçû íà èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ åùå äî çà÷àòèÿ.  èäåàëüíîì âàðèàíòå, èíôåêöèè äîëæíû áûòü ïðîëå÷åíû äî áåðåìåííîñòè. Âïðî÷åì, åñëè âû íå ñäåëàëè ýòîãî çàðàíåå, òî ñàìîå âðåìÿ ñäåëàòü ýòî â íà÷àëå áåðåìåííîñòè.
 ëþáîì ñëó÷àå, íà ïðîòÿæåíèè âñåé áåðåìåííîñòè íóæíî ïðîâåðÿòüñÿ íà èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ. ×åì ðàíüøå áóäåò îáíàðóæåíî çàáîëåâàíèå, è íà÷àòî ëå÷åíèå, òåì áîëüøå øàíñîâ ñîõðàíèòü áåðåìåííîñòü.
Ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû íà 27-29 íåäåëå è ïîçæå ÷àùå âñåãî íà÷èíàþòñÿ èç-çà ïàòîëîãèè øåéêè ìàòêè , êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ èñòìèêî-öåðêâèàëüíî é íåäîñòàòî÷íîñòüþ . Ïðè ýòîé ïàòîëîãèè øåéêà ìàòêè ñëèøêîì ñëàáà, ÷òîáû óäåðæàòü ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàþùèéñÿ ïëîä.  èòîãå ïîä åãî äàâëåíèåì îíà íà÷èíàåò ðàñêðûâàòüñÿ, ÷òî è ïðîâîöèðóåò íà÷àëî ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ.
Êðàéíå ðåäêî ÈÖÍ ÿâëÿåòñÿ âðîæäåííîé. ×àùå âñåãî äàííàÿ ïàòîëîãèÿ ñòàíîâèòñÿ ïðÿìûì ñëåäñòâèåì àáîðòîâ è âûêèäûøåé, ïîñëå êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ âûñêðåáàòü ïîëîñòü ìàòêè, èëè äðóãèõ èñêóññòâåííûõ âìåøàòåëüñòâ â ýòó îáëàñòü, êîãäà ïðèõîäèòñÿ ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ ðàñøèðÿòü øåéêó ìàòêè.
Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî ó æåíùèí ïîñëå àáîðòà , îñîáåííî, åñëè îí áûë ñäåëàí â ïåðâóþ áåðåìåííîñòü, ïîñëå âûêèäûøåé è ñëîæíûõ ãèíåêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé , ðèñê ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ óâåëè÷èâàåòñÿ.
Âïðî÷åì, èíîãäà ïðè÷èíà ÈÖÍ êðîåòñÿ â èçáûòî÷íîì êîëè÷åñòâå ìóæñêèõ ïîëîâûõ ãîðìîíîâ â îðãàíèçìå æåíùèíû, êîòîðûå âûðàáàòûâàþòñÿ â íàäïî÷å÷íèêàõ ìàòåðè, à íà÷èíàÿ ñ îïðåäåëåííîãî ñðîêà è â îðãàíèçìå ðåáåíêà.
Èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ è ïàòîëîãèè ìàòêè – ýòî ëèøü ñàìûå ðàñïðîñòðàíåíèå ïðè÷èíû ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ. Åñòü è äðóãèå. Òàê, ìíîãîïëîäíàÿ èëè ìíîãîâîäíàÿ áåðåìåííîñòü , â õîäå êîòîðîé ïðîèñõîäèò ÷ðåçìåðíîå ðàñòÿæåíèå ìàòêè, òàêæå ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ ðîäàìè ðàíüøå ñðîêà.
Íåëüçÿ çàáûâàòü è î ïàòîëîãèÿõ ðàçâèòèÿ ìàòêè. Èíôàíòèëèçì, ñåäëîâèäíàÿ èëè äâóðîãàÿ ìàòêà òîæå ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíàìè ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ. Ê ïðåæäåâðåìåííûì ðîäàì íå ðåäêî ïðèâîäÿò è ðàçëè÷íûå ýíäîêðèííûå çàáîëåâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ñàõàðíûé äèàáåò èëè íàðóøåíèÿ â ðàáîòå ùèòîâèäíîé æåëåçû .
Êðîìå òîãî, çàìå÷åíî, ÷òî ðèñê ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ âûøå ó æåíùèí èç íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé, èìååò âëèÿíèå è òÿæåëûé òðóä , ïîñòîÿííûå ñòðåññû , êóðåíèå, àëêîãîëü, íàðêîòèêè .
Åñëè â ïðîøëîì ó æåíùèíû óæå áûëè ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû, â ïîñëåäóþùèõ áåðåìåííîñòÿõ âåðîÿòíîñòü ïîâòîðåíèÿ ñèòóàöèè óâåëè÷èâàåòñÿ.
Êàê âèäèòå, ïðè÷èí î÷åíü ìíîãî. Îäíàêî äàæå åñëè ó âàñ çàìå÷åí îäèí èëè íåñêîëüêî ïðèçíàêîâ, ýòî åùå íå çíà÷èò, ÷òî èìåííî âû íåïðåìåííî ðîäèòå ðàíüøå ñðîêà.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, êàê âû óæå ïîìíèòå, æåíùèíàì óäàåòñÿ äîíîñèòü ðåáåíêà äî êîíöà áåðåìåííîñòè.
Òåì áîëåå, åñëè îáî âñåõ ñâîèõ ïðîáëåìàõ âû çíàåòå, çíà÷èò, âðà÷è áóäóò íàáëþäàòü çà âàøèì ñîñòîÿíèåì è íàâåðíÿêà ñìîãóò ïðåäîòâðàòèòü íåæåëàòåëüíóþ ñèòóàöèþ.
Ñèìïòîìû ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ.
Êàê óæå ãîâîðèëîñü âûøå, ÷åì äîëüøå ðåáåíîê íàõîäèòñÿ â óòðîáå ìàòåðè, òåì áîëåå æèçíåñïîñîáíûì è çäîðîâûì îí ðîäèòñÿ. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî î÷åíü âàæíî âîâðåìÿ îêàçàòü ïîìîùü æåíùèíå, ó êîòîðîé íà÷àëèñü ðîäû, è, ïî âîçìîæíîñòè, îñòàíîâèòü èõ. À çíà÷èò, î÷åíü âàæíî âîâðåìÿ îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. À äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî çíàòü ñèìïòîìû ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ.
Îñòàíîâèòü ïðîöåññ äåéñòâèòåëüíî ìîæíî, íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ðå÷ü èäåò îá óãðîæàþùèõ è íà÷èíàþùèõñÿ ðîäàõ.  òîì ñëó÷àå, åñëè æå ðîäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü óæå íà÷àëàñü, à øåéêà ìàòêè ñòàëà ðàñêðûâàòüñÿ, òî îñòàíîâèòü ðîäû íåâîçìîæíî. Îñòà¸òñÿ òîëüêî àêêóðàòíî ïðîâåñòè èõ è ïîñòàðàòüñÿ ñïàñòè ìàëûøà.
Ïðèçíàêè ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ î÷åíü âàæíî çíàòü. Óãðîæàþùèå ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû äàþò î ñåáå çíàòü áîëüþ â íèæíåé ÷àñòè æèâîòà è ïîÿñíèöå. Ìàòêà íàõîäèòñÿ â òîíóñå, îò÷åãî æèâîò ñòàíîâèòñÿ òâåðäûì. Îäíàêî øåéêà ìàòêè ïðè ýòîì íå ðàñêðûâàåòñÿ.
Íà÷èíàþùèåñÿ ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû ñîïðîâîæäàþòñÿ ñõâàòêîîáðàçíûìè ñîêðàùåíèÿìè ìàòêè, ðèòìè÷íîå ïîâûøåíèå òîíóñà ìàòêè. Ôàêòè÷åñêè – ýòî óæå ïîëíîöåííûå ñõâàòêè.  ýòîì ñëó÷àå øåéêà ìàòêè íà÷èíàåò óêîðà÷èâàòüñÿ è ðàñêðûâàòüñÿ. Äîâîëüíî ÷àñòî â ýòîì ñëó÷àå ïðîèñõîäèò èçëèÿíèå îêîëîïëîäíûõ âîä.
Êàê íà÷èíàþòñÿ ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû? Ïî ñèìïòîìàì îíè ïðàêòè÷åñêè íè÷åì íå îòëè÷àþòñÿ îò îáû÷íûõ, õîòÿ íå ðåäêî ñîïðîâîæäàþòñÿ ðàçëè÷íûìè îñëîæíåíèÿìè: ñëàáîé èëè æå, íàîáîðîò, ÷ðåçìåðíîé ðîäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ, îòñëîéêîé ïëàöåíòû è êðîâîòå÷åíèåì. ×àñòî ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû çàíèìàþò çíà÷èòåëüíî ìåíüøå âðåìåíè, ÷åì îáû÷íûå.
Ëå÷åíèå ïðè óãðîçå ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ.
Îáíàðóæèâ ó ñåáÿ ñèìïòîìû ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ, ïåðâûì äåëîì íåîáõîäèìî âûçâàòü ñêîðóþ. Ó ìíîãèõ æåíùèí âîçíèêàåò æåëàíèå äîáðàòüñÿ äî ðîääîìà ñàìîñòîÿòåëüíî, îäíàêî îò ýòîãî ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ. Ëèøíèå äâèæåíèÿ è íàãðóçêè ìîãóò óñêîðèòü ïðîöåññ ðîäîâ, à â ìàøèíå èëè òàêñè ïðîñòî íå áóäåò íåîáõîäèìûõ ïðåïàðàòîâ è àïïàðàòóðû.
Êðîìå òîãî, åñëè ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû íà÷èíàþòñÿ íà ðàííèõ ñðîêàõ, òî î÷åíü âàæíî ïîïàñòü â ðîääîì, êîòîðûé ñïåöèàëèçèðóåòñÿ èìåííî íà ïîäîáíûõ îñëîæíåíèÿõ.  ýòîì ñëó÷àå â áîëüíèöå áóäåò íå òîëüêî àïïàðàòóðà è ïðåïàðàòû, ïîìîãàþùèå ñîõðàíèòü áåðåìåííîñòü, íî è âñå, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ âûõàæèâàíèÿ íåäîíîøåííûõ äåòåé.
Ïîñëå çâîíêà â ñêîðóþ, ëó÷øå âñåãî ïðèíÿòü óñïîêîèòåëüíîå, íàïðèìåð, âàëåð

dedi24.TV ->
 
Shtuar nga Annasport

* se shpejti (Kliko mbi Tekst pėr tė pėrpunuar Postimin tuaj)


Vlerėsimet:
Vlerėsimet  Vlerėsime Positive /  Vlerėsime Negative


Pėrgjigju

dediHome
dedi24.com (C) 2005 - 2018 Gjitha drejtat tė rezervuara by dedi4u - Kontakt: info@dedi24.com
Idea, Realizimi, Dezajnimi dhe gjitha punimet - dedi4u (HiK) (C)

Vizitat Sot: 5.550 | Dje: 10.573 | Gjithsej: 252.498.021